[เลือกภาษา]
th en

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

Anti-Corruption Centre Ministry of Justice

ความเป็นมาของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

ความเป็นมาของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

 

อ่านต่อ...
คำสั่งที่ ๑๗๙/๒๕๕๙ มอบหมายให้ข้าราชการทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

คำสั่งที่ ๑๗๙/๒๕๕๙ มอบหมายให้ข้าราชการทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

 

อ่านต่อ...
โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

 

อ่านต่อ...
แผนผังแสดงกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ

แผนผังแสดงกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ


อ่านต่อ

อำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

อำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต


อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม


blank

รายชื่อผู้ที่เป็นสมาชิกชมรมต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

View more

blank

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒...

View more

blank

สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

View more

blank

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...

View more

blank

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงยุติธรรม

View more

blank

ขอความร่วมมือหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมตอบแบบสอบถามออนไลน์การปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน...

View more

อ่านทั้งหมด>>>


ดาวน์โหลด

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

Image

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

Image

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงยุติธรรม

Image

แบบรายงาน ศปท. ยธ. ๕ และส่ง E-Mail :Anticorruption.moj@gmail.com

อ่านทั้งหมด>>>


การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐

จัดในวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒
View more

โครงการสานบุญ สานใจ ไปไหว้พระ จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการสานบุญ สานใจ ไปไหว้พระ จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
View more

ศึกษา ดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. กรุงเทพฯ

ศึกษา ดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. กรุงเทพฯ วันที่ 20-24 มีนาคม 2560
View more

อ่านทั้งหมด>>>