ศทส. สป.ยธ จัดสัมมนาชี้เเจงการนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 และแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560 - 2564 สู่การปฏิบัติ

ศทส. สป.ยธ จัดสัมมนาชี้เเจงการนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและ...

ศทส. สป.ยธ จัดสัมมนาชี้เเจงการนำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 และแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560 - 256...

ห้องอบรมทันสมัย เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมบริการ 40 เครื่อง ติดต่อ ศทส.สป.ยธ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเเบบฟอร์มการใช้ห้องอบรมฯ จากเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม หรือ โทรศัพท์สอบถามที่ 02 141 5460

ห้องอบรมทันสมัย เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมบริการ 40 เครื่อง ติดต่อ ศทส.สป...

ห้องอบรมทันสมัย เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมบริการ 40 เครื่อง ติดต่อ ศทส. สป.ยธ. โทรศัพท์. 021415460

ศทส. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 ครบกำหนดปัญญาสมวาร

ศทส. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 ครบกำห...

ศทส. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลฯถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ วัดชลประทานฯ ศทส. ร่วมเลี้ยงโรงทาน โดยได้รับเงินบริจาคจากบุคลากร ศทส. เป็นเงิน 4,100 บาท พร้อมเงินคงเหลือจากการร่วมบริจาคกิจกรรมบริกา...