• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
รางวัลสลิปยืม ประจำเดือนกันยายน 2560

รางวัลสลิปยืม ประจำเดือนกันยายน 2560

คุณสุมลมาล โยปัททุม สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

อ่านต่อ
รางวัลสลิปยืม ประจำเดือนสิงหาคม 2560

รางวัลสลิปยืม ประจำเดือนสิงหาคม 2560

คุณอัญชลี ศักดิ์พิบูลรัตน์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

อ่านต่อ
รางวัลสลิปยืม ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

รางวัลสลิปยืม ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

คุณพรทิพย์ จิรกิตตยากร กรมคุมประพฤติ

อ่านต่อ

BANNER

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
เครือข่ายห้องสมุดกฎหมายการเมืองการปกครอง
ห้องสมุดศาลปกครอง
ห้องสมุดศาลยุติธรรม
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด
ห้องสมุดกรมราชทัณฑ์
หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์