โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการสู่ประชาชน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ กับหน่วยงานในภูมิภาค ครั้งที่ 5/2560

การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานในกรอบระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน