ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะลงพื้นที่ จังหวัดน่าน รับฟังปัญหา และให้ความช่วยเหลือประชาชน

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

ประชุมสรุปข้อมูลมาตรฐานสากลด้านความยุติธรรมและพันธกรณีระหว่างประเทศ