การประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 5/2560

การประชุมขับเคลื่อนงานสำคัญเร่งด่วนกระทรวงยุติธรรมเพื่อรองรับแนวทางข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติ...

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ กับหน่วยงานในภูมิภาค ครั้งที่ 5/2560


ปฏิทินกิจกรรม

- 04/12/2560 ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) กับหน่วยงานในภูมิภาค ครั้งที่ 8/2560 ประจำเดือนธันวาคม 2560

- 11/10/2560 การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม/กระทรวงยุติธรรม

- 27/09/2560 ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) กับหน่วยงานในภูมิภาค

- 30/08/2560 ประชุมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 15/08/2560 ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2560 สป.ยธ.และกระทรวงยุติธรรม

คลังภาพ

ดาวน์โหลด