“ยุติธรรม” หนุนเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ สร้างกลไกภาคประชาชนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

“ยุติธรรม” หนุนเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ  สร้างกลไกภาคประชาชนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “เครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ” รุ่นที่ ๒  พร้อมด้วยพลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม  ว่าที่ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮ่องกงและคณะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮ่องกงและคณะ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  พร้อมด้วย พลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  พลตรี ทรงศักดิ์ สหสมโชค คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ให้การต้อนรับ Mr.Rim ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเอพีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเอพีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเอพี ในประเด็น“แนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติด” เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อในสังกัดของสำนักข่าวเอพี ...

คณะกรรมการ One Map เตรียมเสนอ ครม. ให้ผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย

คณะกรรมการ One Map เตรียมเสนอ ครม. ให้ผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ  มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เพื่อพิจารณารับรองผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ  มาตราส่วน ๑ : ...

รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธาน ศอตช. เพิ่มกลไกป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตของ อปท.

รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธาน ศอตช. เพิ่มกลไกป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตของ อปท.

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๑๕ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงการแก้ไขปัญหาการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อสร้างกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญห ...

ยธ. ติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่ง คสช.ที่ ๒๒/๒๕๕๘

ยธ. ติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่ง คสช.ที่ ๒๒/๒๕๕๘

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๐/๒๕๕๙ เ ...

รมว.ยุติธรรม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

รมว.ยุติธรรม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน เวลา ๑๘.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่กระทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้ชื่องาน “ร้อยรักรวมใจ...สู่สายใยชาวยุติธรรม” ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพข้ารา ...