ยธ. ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ

ยธ. ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ โดยจัดทำแผนที่ดิจิทัล มาตราส่วน ๑ : ๔๐ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ โดยมีพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางสุวณา สุวรรณจูฑะ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  และพันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมกา ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตาม  Road Map ของกระทรวงยุติธรรม ที ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย (ALAWMM) ครั้งที่ ๙ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย (ALAWMM) ครั้งที่ ๙ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  พร้อมด้วย นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และคณะ  เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย (ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM)) ครั้งที่ ๙ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ H.E.U. Win Maung เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เพื่อหารือการจัดประชุมฯ ระหว่างประเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๒

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ H.E.U. Win Maung  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เพื่อหารือการจัดประชุมฯ ระหว่างประเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๒

เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยพลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม และนายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการ ป.ป.ส. ให้การต้อนรับ H.E.U. Win Maung  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่ ...

ก.ยุติธรรม พิจารณาสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านกระบวนยุติธรรม

ก.ยุติธรรม พิจารณาสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านกระบวนยุติธรรม

เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำ Road Map ก่อนพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... ประกาศใช้  และพิจารณาการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ ...

รมว. ยุติธรรม แถลงข่าวการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ สสส.

รมว. ยุติธรรม แถลงข่าวการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ สสส.

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงข่าวกรณีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร ...