ก.ยุติธรรม พิจารณาสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านกระบวนยุติธรรม

ก.ยุติธรรม พิจารณาสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านกระบวนยุติธรรม

เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำ Road Map ก่อนพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... ประกาศใช้  และพิจารณาการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ ...

รมว. ยุติธรรม แถลงข่าวการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ สสส.

รมว. ยุติธรรม แถลงข่าวการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ สสส.

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงข่าวกรณีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร ...

“ยุติธรรม” หารือแนวทางลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตามร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม

“ยุติธรรม” หารือแนวทางลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตามร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการประชุมเพื่ออำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยกองทุนยุติธรรม ระหว่างศาลและกระทรวงยุติธรรม เพื่อหารือแนวทางการขยายผลการดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ของประชาชนในการปล่อ ...

กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ UNODC จัดประชุมเพื่อหามาตรการปราบปรามปัญหายาเสพติด

กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ UNODC จัดประชุมเพื่อหามาตรการปราบปรามปัญหายาเสพติด

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๙  (The 39 th Meeting of Heads of National Law Enforcement Agencies,  Asia and the Pacific-HONLEA) โดยมีพลเอก นิวัตร ม ...

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงประทาน ธงสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปี กรมราชทัณฑ์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงประทาน ธงสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปี กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เสด็จไปประทานธงสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาส 100 ปี กรมราชทัณฑ์  ให้แก่กรมราชทัณฑ์ เรือนจำ และทัณฑสถาน  เพื่อความเป็นสิริมงคลในการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์  โดยมีพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่ ...

ยธ.หารือแนวทางแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงความยุติธรรมของเกษตรกร

ยธ.หารือแนวทางแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงความยุติธรรมของเกษตรกร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงความยุติธรรมของเกษตรกร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่อรับฟังปัญหา และพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ของเกษตรกร พร้อมทั้งวางแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ ...

“ยุติธรรม” ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามคำสั่ง คสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘

“ยุติธรรม” ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามคำสั่ง คสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา๐๙.๐๐น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปั ...