รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งสร้าง “ชุมชนปลอดภัย ไร้ยาเสพติด”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งสร้าง “ชุมชนปลอดภัย ไร้ยาเสพติด”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนริมคลองหัวหมากน้อยและมัสยิดดารุลอิบาดะห์ ชุมชนวังโสม เขตบางกะปิ  เพื่อเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดและให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบ จากกรณีผู้ปกครองถูกจับกุมในคดียาเสพติด ...

ยธ. ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ยธ. ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันอังคารที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมฯ ทั้งนี้ เพื่อพิจารณานโยบายเร่งด่วนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามแผนแม่บทการบริหารงานย ...

รมว.ยุติธรรม รวมพลังคน D.A.R.E. สู้ภัยยาเสพติด ปี ๒๕๕๘

รมว.ยุติธรรม รวมพลังคน D.A.R.E. สู้ภัยยาเสพติด ปี ๒๕๕๘

เมื่อวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เป็นประธานการจัดกิจกรรม “รวมพลังคน D.A.R.E. สู้ภัยยาเสพติด ปี ๒๕๕๘” เพื่อรวมพลังต่อต้านยาเสพติด และกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนในสังคมเห็นความสำคัญ ของปัญหายาเสพติดที่จะส่งผลกระทบต่อ ...

กระทรวงยุติธรรม ร่วมหารือปรับบัญชีอัตราโทษในคดียาเสพติด

กระทรวงยุติธรรม ร่วมหารือปรับบัญชีอัตราโทษในคดียาเสพติด

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับบัญชีอัตราโทษในคดียาเสพติดกับแนวทางการพิจารณาสั่งอุทธรณ์ของพนักงานอัยการ  โดยมี พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงย ...

รมว. ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

รมว. ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “การดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมตามนโยบายของรัฐบาล” เพื่อเผยแพร่ผ่านคอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต ...

ก.ยุติธรรม หารือสภาเกษตรกรฯ แก้ไขปัญหาเกษตรกรในระบบพันธสัญญา ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ก.ยุติธรรม หารือสภาเกษตรกรฯ แก้ไขปัญหาเกษตรกรในระบบพันธสัญญา ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรม ในระบบเกษตรพันธสัญญา ระหว่างกระทรวงยุติธรรม กับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อพิจารณาแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเกษตรกรในระบบพันธสัญญา ให้ได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา และสา ...

รายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 กรกฎาคม 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 กรกฎาคม 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด (.pdf) ...