“ยุติธรรม” ประชุมขับเคลื่อนภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย

“ยุติธรรม” ประชุมขับเคลื่อนภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรม ในมิติงานของกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย ซึ่งประกอบด้วย กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑ์ โดยมีนายชาญเช ...

ยธ. เปิดเวที แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการควบคุมยาเสพติด ครั้งที่ ๑

ยธ. เปิดเวที แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการควบคุมยาเสพติด ครั้งที่ ๑

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความรู้เท่าทันต่อพลวัตการควบคุมยาเสพติด ครั้งที่ ๑ เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ยาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) ทักษะสังคมเพื่อลดอันตราย (Drug Education : Social Skills for Harm Reduction) ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระห ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติภารกิจวันแรก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติภารกิจวันแรก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ...

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเ ...

ยธ. ให้การต้อนรับที่ปรึกษาอาวุโส Mekong River

ยธ. ให้การต้อนรับที่ปรึกษาอาวุโส Mekong River

เมื่อวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ Mr. Zheng Baigang ที่ปรึกษาอาวุโส Mekong River (ผู้ประสานงานโครงการศูนย์คว ...

รมว.ยธ. บรรยายพิเศษเรื่องความร่วมมือการดำเนินงานด้านยาเสพติด ระหว่าง “สาธารณสุข” และ “ยุติธรรม”

รมว.ยธ. บรรยายพิเศษเรื่องความร่วมมือการดำเนินงานด้านยาเสพติด ระหว่าง “สาธารณสุข” และ “ยุติธรรม”

เมื่อวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษเรื่อง “ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับกระทรวงยุติธรรมเรื่องการดำเนินงานยาเสพติด” ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข วาระพิเศษ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เน้นย้ำถึงแนวทางการดำเนินง ...

รมว.ยธ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

รมว.ยธ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๗.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ...