รมว.ยธ. ผลักดันความร่วมมือในระดับพื้นที่เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน


เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

(Video Conference System) กับหน่วยงานในภูมิภาค ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

พร้อมทั้งรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในพื้นที่

ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชียงราย อุดรธานี ลำปาง เบตง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้

๑.การบูรณาการการดำเนินงานในระดับพื้นที่ระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงมหาดไทย

รวมทั้งหารือนโยบายและแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน

๒. การขับเคลื่อนเรื่องสิทธิมนุษยชน กองทุนยุติธรรม การดูแลความขัดแย้ง

การไกล่เกลี่ยความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

๓. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ ผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม

และความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชน

โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก พร้อมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

1 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 ความคิดเห็น
  • dorothy dor<>
    3 พฤษภาคม 2017, 23:01