รมว.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่ จ.นราธิวาส พร้อมมอบนโยบายเพื่อการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม


เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ของกระทรวงยุติธรรม 
ภายใต้โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา เข้าร่วมฯ 
ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล จังหวัดนราธิวาส
 ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ 
จะต้องขับเคลื่อนการทำงานทั้งในส่วนที่เป็นยุทธศาสตร์การทำงานของกระทรวง 
และนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล 
รวมทั้งการสนับสนุนการทำงานของจังหวัด และกระทรวงยุติธรรม 
โดยจะต้องให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน สร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้รู้ถึงสิทธิที่พึงได้รับ 
จนนำไปสู่การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 
การให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
ตลอดจนการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
อย่างเป็นธรรม  รวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด 
นอกจากนี้จะต้องทำงานในมิติของการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ต่อจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ 
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเรือนจำจังหวัดนราธิวาส
และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส  
พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ต้องขัง รวมทั้งเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ  
เพื่อให้การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ที่ก้าวพลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถคืนคนดีสู่สังคมต่อไป 
นอกจากนี้ได้เดินทางไปตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างเรือนจำจังหวัดนราธิวาสแห่งใหม่อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --