ยธ. จัดประชุม กพยช.ขับเคลื่อนการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ


เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติรับทราบในเรื่องต่างๆ อาทิ

๑.ความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๒.การติดตามการดำเนินการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่น
เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

๓.ความคืบหน้าในการดำเนินการงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
แผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

๔.ความคืบหน้าการดำเนินงานคณะอนุกรรมการ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - ปัจจุบัน
โดยมีมติใน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑) รับทราบและเห็นชอบให้นำกรอบวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ ทั้ง ๖ ด้าน มาใช้เป็นกรอบการพิจารณาจัดสรร งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๒) เห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการยุติธรรมตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

๕.รับทราบกรอบแนวทางป้องกันอาชญากรรม ๖ ด้าน (การพิจารณาตัวชี้วัดตามมติคณะรัฐมนตรี)

๖.รับทราบความคืบหน้าการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
พร้อมเห็นควรยกระดับ
ศูนย์ DXC (Data eXchange Center) เป็นศูนย์ข้อมูลยุติธรรมแห่งชาติ
ในการเป็นศูนย์กลางของข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม

๗.การจัดตั้งศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาการสอบสวนดำเนินคดีสำคัญ
โดยให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและมีมติเห็นชอบใน ๓ ประเด็น ได้แก่

๑.เห็นชอบการพิจารณาองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)
โดยให้ฝ่ายเลขานุการปรับถ้อยคำในบทเกริ่นนำและปรับองค์ประกอบตามข้อสังเกตของที่ประชุม
ก่อนนำเสนอประธานลงนามเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๒.เห็นชอบกรอบทิศทางการจัดทำแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕)
โดยให้ฝ่ายเลขานุการนำไปประกอบการยกร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕)

๓.เห็นชอบการรายงานผลการดำเนินงานของอนุกรรมการปฏิรูปตำรวจ
โดยให้ฝ่ายเลขานุการปรับถ้อยคำ
ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและธรรมมาภิบาล
ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป


ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --