สัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในประเด็น “3 ปีกับการสร้างความเชื่อมั่นด้านกระบวนการยุติธรรมของ คสช.”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. 
ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ให้สัมภาษณ์พิเศษในประเด็น “๓ ปีกับการสร้างความเชื่อมั่นด้านกระบวนการยุติธรรมของ คสช.” 
โดยนำเสนอผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมกับการอำนวยความยุติธรรม 
ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ โดยผ่านกลไกการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมระดับพื้นที่ 
อาทิ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ฯลฯ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านงานยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
สะดวก  รวดเร็ว ประหยัด และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น 
การดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 
เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนโดยการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในงานด้านบริการต่าง ๆ 
อาทิ การจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center: DXC) 
เพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
รวมทั้งการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) 
ในการปราบปรามทุจริต คอรัปชัน และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปตำรวจ 
ซึ่งกำหนดออกอากาศในช่วงข่าวภาคเที่ยง และรายการ “ข่าวเจาะย่อโลก” 
ทางสถานีโทรทัศน์ TPBS

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --