รมว.ยธ. มอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดี เน้นการให้บริการแก่ประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย


เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น.

ณ อาคารกรมบังคับคดี เขตบางขุนนนท์ กรุงเทพฯ

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ตรวจเยี่ยมกรมบังคับคดี พร้อมทั้งมอบนโยบาย และรับฟังปัญหา อุปสรรคการปฏิบัติงาน

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำการดำเนินงานในด้านต่างๆ

ตามกรอบการขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ ดังนี้

๑. พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สามารถปฏิบัติงานได้ในทุกด้าน
โดยเน้นความสำคัญในด้านคุณธรรม จริยธรรม

๒. นำเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบดิจิตอล มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ทั่วประเทศ

๓. นำนวัตกรรม และสร้างวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่
มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น

ผู้บริหารต้องพัฒนากลไกกระบวนการทำงานในรูปแบบใหม่ในการให้บริการประชาชน

ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยบูรณาการการดำเนินงานด้านบังคับคดี

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบังคับคดีให้ดียิ่งขึ้น

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ
ได้เยี่ยมชมศูนย์บริการ ONE STOP SERVICE

ณ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๔

ชมวีดิทัศน์การขายทอดตลาด ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ

รวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์)


ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --