กระทรวงยุติธรรม โดยกรมพินิจฯ ร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดเวทีระหว่างประเทศ หารือแนวทางการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสหประชาชาติ


เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ ๑๕

ว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

(The ๑๕th National Symposium on Ending Violence against Children
in Juvenile Justice System)

พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การนำความเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ชีวิต

ของเด็กและเยาวชนภายใต้กระบวนการยุติธรรม โดยใช้ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการทางปฏิบัติ

ของสหประชาชาติในการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรม

และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (UN Model Strategies)”

เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงสถานการณ์ ผลกระทบของความรุนแรง

นำเสนอองค์ความรู้ สถิติ และผลการดำเนินงานความคืบหน้าทางวิชาการ

ในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย

พร้อมทั้งเป็นเวทีให้กับภาคีเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์

และนำเสนอสิ่งที่แต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

โดยเน้นให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน

ร่วมกำหนดนโยบาย และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนภายใต้กระบวนการยุติธรรม

เพื่อขจัดความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ไม่ให้จดจำเป็นพฤติกรรม
และนำมาลอกเลียนแบบต่อไปในอนาคต

และมีความก้าวหน้าสอดคล้องกับมาตรฐานสหประชาชาติ

 

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำในเรื่องการดำเนินการในอนาคต คือ ต้องปรับปรุง

กลไกการทำงานที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จะทำให้ประเทศไทยได้ข้อเท็จจริง ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

เพื่อนำไปกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal- SDGs)

เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจากความรุนแรงในทุกรูปแบบ อีกทั้งนำไปเป็นข้อมูลเพื่อหารือ

และอภิปรายในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม
และความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 15

(United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice)

ซึ่งจะจัดขึ้นในปี ๒๐๒๐ ณ ประเทศญี่ปุ่นด้วย

 

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา

ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --