รมว.ยธ. ผลักดันความร่วมมือด้านการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่

เมื่อวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

(Video Conference System) กับหน่วยงานในภูมิภาค ครั้งที่ 6/2560

พร้อมทั้งรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในระดับพื้นที่

 ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น ภูเก็ต สงขลา และสมุทรปราการ

 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมเน้นย้ำให้ส่วนราชการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑.การติดตามความคืบหน้าในคดีสำคัญโดยขอให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
ติดตามคดีสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูลและรายงานความคืบหน้า
ผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้กับสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะเลขานุการ
ศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาการดำเนินคดีสำคัญ (ศอตส.) รับทราบ
นอกจากนี้ ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปรับการทำงานด้านการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
โดยทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมมากขึ้น เพื่อเป็นส่วนผลักดันให้สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย
อยู่ในสถานะที่ดีขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้รับการจัดสถานะให้อยู่ในเทียร์ ๒ (Tier Watch List)

๒.ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชน
โดยในระดับพื้นที่ ขอให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานร่วมกับ
ส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนอาศัยความร่วมมือจากศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชน

๓.จัดให้มีเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
และสามารถนำไปพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๔.ขอให้ส่วนราชการในระดับพื้นที่รักษามาตรฐานการทำงานและต้องยกระดับการทำงาน

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจราชการในการให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ 
เพื่อให้ระดับนโยบายจะได้ปรับปรุง แก้ไข ให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่


ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --