ศอตช. ร่วมกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ลงนาม MOU สร้างระบบธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม A โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)
เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และแผนปฏิบัติการร่วม
ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างระบบธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรัฐวิสาหกิจ
ระหว่าง ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ท. ในนามเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.), องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT,  
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.),และสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท.)
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างระบบธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รวมทั้งตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ที่ต้องการให้ประเทศไทยปลอดการทุจริต เป็นสังคมที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอรัปชันในองค์กร
และการรับรู้ถึงความร้ายแรงของปัญหาการทุจริตที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
         โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวว่า
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชันเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญถือเป็นวาระแห่งชาติ
โดยรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะทำให้ประเทศไทยปลอดจากการทุจริต เป็นสังคมที่มีคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ถึงความร้ายแรงของปัญหาการทุจริต
ที่ส่งผลต่อสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ
ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นการกำหนดแนวทางกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชันอย่างจริงจัง เพื่อยกระดับสังคมของประเทศไทย
ให้ปลอดการทุจริตคอรัปชัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --