“ยุติธรรม” เตรียมจัดทำฐานข้อมูลกลางทะเบียนประวัติเด็กแว้นและผู้ประพฤติตนไม่เหมาะสม


         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการประสานกำกับ
ติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อติดตามการดำเนินงานเรื่องมาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง 
และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ
ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพฯในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบแนวทางในการดำเนินงานดังกล่าว ดังนี้


๑. จัดทำฐานข้อมูลกลางทะเบียนประวัติเด็กและเยาวชนที่แข่งรถในทาง
และประพฤติตนไม่สมควร 
ให้สามารถบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประยุกต์ใช้ตาม
ภารกิจของแต่ละหน่วยงานในการตรวจสอบการกระทำผิดซ้ำของกลุ่มเด็กและเยาวชน


๒. มอบหมายให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นเจ้าภาพหลักในการติดตามเยี่ยมบ้านเด็กในกรณีที่มีพฤติกรรมรวมกลุ่ม หรือมั่วสุม
หรือมีพฤติการณ์ที่น่าจะนำไปสู่การแข่งรถในทาง และกรณีเด็กประพฤติตนไม่สมควร
โดยให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทำกลยุทธ์แนวทางการดำเนินการ


๓. การดำเนินการกับสถานบันเทิงจะต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม กล่าวคือ
ผู้ประกอบการสถานบันเทิงจะต้องปฏิบัติตามกรอบที่กฎหมายกำหนด
รวมทั้งต้องสร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบการทราบ
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับคำสั่ง หน.คสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวดและ ๔. ให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หารือแนวทางการดำเนินการ
ระบบแผนที่สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ระยะที่ ๒ เพื่อเฝ้าระวังติดตามการกระทำผิด
กฎหมายในพื้นที่โซนนิ่ง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนงบประมาณให้ดำเนินการ
หารือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --