รมว.ยธ. เน้นให้ผู้ผ่านการอบรมการบริหารงานยุติธรรมทำงานเพื่อประชาชน

         เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

ของสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จำนวน ๒ หลักสูตร

ประกอบด้วย หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ ๘

และหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (ยธก.) รุ่นที่ ๑๒

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ เพิ่มพูนทักษะในการบริหาร

และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศ

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบโอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศ ดังนี้

๑) การอำนวยความยุติธรรมให้มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง

โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในกระบวนการยุติธรรมเป็นหลัก

๒) ให้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนให้ประชาชน

สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --