“ยุติธรรม” จัดเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภายใต้แนวคิด “หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙”
โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓
เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และส่งเสริมการตระหนักถึงความเชื่อมโยงของหลักนิติธรรมและการพัฒนา
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันต่อไปในอนาคต
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวถึงหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีสาระสำคัญ ดังนี้
๑) หลักนิติธรรมมีความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญต่อการพัฒนา
ในทุกมิติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศในหลากหลายสาขา และนำมาซึ่งความสงบสุขในสังคม
๒) การบังคับใช้กฎหมายมีความสำคัญควบคู่ไปกับตัวบทกฎหมาย โดยการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเที่ยงตรงและคำนึงถึงประชาชนเป็นที่ตั้ง จะทำให้เกิดความเป็นธรรมและสร้างความเสมอภาคในสังคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --