รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมของทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก พร้อมให้กำลังใจผู้ต้องขังให้เตรียมความพร้อมเป็นคนดีกลับคืนสู่สังคม

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 
ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรกรรม พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท
ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือวิวัฒน์พลเมือง ในโครงการบำบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ต้องขังยาเสพติด ในรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ รุ่นที่ 2 
จำนวน 300 คน 


         โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า พื้นที่ในบริเวณนี้ควรพัฒนาให้เป็น
ศูนย์ฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง และพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบและสร้างอาชีพด้านเกษตรกรรม 
โดยจัดทำเป็นห้องเรียน มีแผนการทำงานโดยใช้แนวทางที่หลากหลาย ทั้งแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
และแนวทางเกษตรกรรมสมัยใหม่ นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมโครงการศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ สุกรขุน 
ฐานการเรียนรู้การปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกรมราชทัณฑ์
ได้รับความร่วมมือจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกองทุนกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังได้นำกลับไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัวภายหลังเมื่อพ้นโทษแล้ว 


         หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวให้โอวาทในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ
และสวนสนามของลูกเสือวิวัฒน์พลเมืองว่า ขอขอบคุณทุกคนที่ฝึกฝนให้การสวนสนาม
เกิดความพร้อมเพรียง สมเกียรติของการเป็นลูกเสือพัฒนา ซึ่งความพร้อมเพรียงไม่ใช่มาจาก
สภาพร่างกายที่ผ่านการฝึกฝนเท่านั้น แต่เป็นความพร้อมเพรียงที่เกิดขึ้นจากจิตใจของทุกคน 
ทั้งนี้ การที่ทุกคนเข้ามาฝึกวิวัฒน์พลเมืองถือเป็นโอกาสที่ดี เพราะได้ฝึกความเข้มแข็งทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ และได้ฝึกอาชีพ พร้อมเน้นย้ำให้ทุกคนยึดถือคำปฏิญาณที่ให้ไว้เพื่อยึดถือเป็นแนวทาง
การปฏิบัติตนเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นคนดีและกลับคืนสู่สังคมในอนาคตต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --