รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่ชัยภูมิเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน พบปัญหาเรื่องหนี้สินและที่ดิน

         

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๕ น. 
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 
ลงพื้นที่มอบนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ 
และติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ ภายใต้โครงการ 
"ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน" ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

         ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้พบปะพี่น้องประชาชนและมอบเงินช่วยเหลือ
ประชาชนและผู้เสียหายที่ยื่นขอรับค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๖ ราย เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๔๔,๘๙๕ บาท และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ
ผู้แทนโรงเรียน จำนวน ๙ โรงเรียน ณ เทศบาลตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
พร้อมทั้งกล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลโดยการนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ต้องการลดความเหลื่อมล้ำและทำให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม รวดเร็ว 
และทำให้งานบริการของกระทรวงยุติธรรมเกิดประโยชน์สู่ประชาชนทั้งจากต้นทาง กลางทาง 
และปลายทางอย่างกว้างขวาง ผ่านกลไกของกระทรวงยุติธรรมทั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อาสาสมัครภาคประชาชน และส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความร่วมมือจากประชาชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
พร้อมทั้งเน้นย้ำว่า กระทรวงยุติธรรมจะลงพื้นที่จัดโครงการ "ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่
ประชาชน" ในระยะยาวและต่อเนื่อง เพื่อขยายความยุติธรรมสู่ประชาชน ตลอดจนพร้อมที่จะ
ช่วยเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเป็นเครื่องมือในการนำความยุติธรรมให้เข้าถึงประชาชน
ทุกคนในทุกพื้นที่ 
         ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ดังกล่าวมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้จัดนิทรรศการและออกบูธ
ให้บริการด้านความยุติธรรมแก่ประชาชนร่วมกับส่วนราชการในอำเภอบ้านเขว้า (อำเภอเคลื่อนที่) 
เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในเรื่องช่องทางการเข้าถึงบริการด้านความยุติธรรมให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่

         หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 
เยี่ยมชมการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านคลองอุดม ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
ซึ่งเป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดีของจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และมีเงินหมุนเวียนให้แก่สมาชิกฯ จำนวนกว่า ๖,๔๗๕,๖๗๑ บาท 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การทำงานของกระทรวงยุติธรรมและกองทุนหมู่บ้านฯ
 มีวิธีการทำงานที่สอดคล้องกัน จึงอยากให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อสร้างความสุขและ
ทำให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การช่วยพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในส่วนของหนี้นอกระบบ เพราะกระทรวงยุติธรรม
มีกองทุนยุติธรรม ที่จะช่วยเหลือทั้งเรื่องการประกันตัว จัดหาทนายความ และเรื่องคดีความต่าง ๆ 
รวมทั้งความช่วยเหลือในกรณีที่ได้รับความเสียหายในคดีอาญา ซึ่งรัฐบาลต้องการช่วยเหลือชาวบ้าน
ในทุกหมู่บ้านและชุมชนในทุกมิติเพื่อให้ประชาชนมีความสุขทั้งกาย ใจ และมีความสุขที่ได้
อยู่ในสังคมที่เป็นธรรม

         รวมทั้งได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
ที่ได้ช่วยกันร่วมมือช่วยเหลือประชาชนเรื่องกระบวนการยุติธรรมทั้งความร่วมมือจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบล กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้ การลงพื้นที่ที่ผ่านมาเป็นการขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรม
ตามนโยบายรัฐบาลให้นำไปสู่การปฏิบัติและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และเป็นการรับทราบปัญหาของ
พี่น้องประชาชนโดยตรงเพื่อนำไปสู่การออกแบบกลไกและแผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงยุติธรรม
ส่วนกลางลงสู่ระดับพื้นที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งเน้นย้ำให้เกิดการขับเคลื่อน
การบูรณาการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ ละทิ้งกรอบของหน่วยงาน ก้าวข้ามภาระหน้าที่เพื่อมาร่วม
เป็นหนึ่งเดียวกับคำว่า "เจ้าหน้าที่รัฐหรือภาคราชการ" และยึดถือประชาชนเป็นหลักเพื่อแก้ปัญหา
ด้านความยุติธรรม โดยต้องแก้ไขทั้งด้านกฎหมายและข้อเท็จจริง นอกจากนี้จะพัฒนางานด้านการ
ไกล่เกลี่ยเพื่อลดความขัดแย้ง ข้อพิพาทและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้แก่
ประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม ด้วยการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่ถือเป็นยาสามัญ
ประจำบ้านเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ ปัญหาการทำนิติกรรม รวมทั้งการถูกหลอกลวง ฉ้อโกง 
เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานบริการด้านกระบวนการยุติธรรม
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และประหยัดในทุกพื้นที่


ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --