“ยุติธรรม” เน้นย้ำการขับเคลื่อนงานอำนวยความยุติธรรม ให้เข้าถึงประชาชนอย่างเสมอภาค และเสียค่าใช้จ่ายน้อย

         เมื่อวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ 
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเกี่ยวกับเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. การขับเคลื่อนงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) 
โดยยุติธรรมจังหวัดจะต้องขับเคลื่อนงานทั้งในมิติงานยุติธรรมตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม
และขับเคลื่อนงาน กพยจ. โดยมีส่วนราชการในส่วนกลางเป็นกลไกสนับสนุน
ควบคู่กับการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด
เพื่อให้การขับเคลื่อน กพยจ. เป็นไปอย่างราบรื่น และประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
๒. การอำนวยความยุติธรรมสู่ประชาชนระดับพื้นที่ ซึ่งโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐ
สู่ประชาชนได้ถูกบรรจุในแผนงานโครงการฯ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือ
ประชาชน โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงาน
สู่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ซึ่งเป็นการทำงานให้กับประชาชนโดยบูรณาการร่วมกันกับศูนย์ดำรงธรรม 
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน และภาคประชาชน
๓. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่ประชาชน โดยการช่วยเหลือประชาชนในการให้ความรู้
ทางกฎหมายและการนำข้อเท็จจริงไปต่อสู้คดี นอกจากนี้ ขอให้ปลัดกระทรวงยุติธรรม หารือร่วมกับ
กระทรวงการคลัง ในการขอความร่วมมือกรมสรรพากรใช้มาตรการทางภาษีดำเนินการกับกลุ่มนายทุน
เจ้าหนี้นอกระบบ
๔. ขอให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชนด้านงานยุติธรรม โดยปรับลด
ขั้นตอน ระยะเวลา และการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการด้านงานยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง เสมอภาค และเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
๕. ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่
เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดพะเยา ระนอง สระแก้ว และมุกดาหาร


ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --