รมว.ยธ. เน้นให้ผู้ผ่านการอบรมนำความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด


          เมื่อวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ลานศรียานนท์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกร่วมทางยุทธวิธีการเผชิญเหตุสำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนปราบปรามยาเสพติด” ซึ่งเป็นหนึ่งในหกหลักสูตรการฝึกร่วมทางยุทธวิธี (T-SAFE) ประจำปี ๒๕๖๐ กำหนดจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะความปลอดภัยในการรอดพ้นจากอันตรายในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๕๐ นาย
          โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวเน้นย้ำแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมว่า งานปราบปรามยาเสพติดมีความสำคัญและมีความเสี่ยงสูง จึงขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนนำไปถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและประชาชน นอกจากนี้ ขอให้มีการจัดฝึกร่วมทางยุทธวิธีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและพัฒนาขยายความร่วมมือการฝึกร่วมระหว่างประเทศในโอกาสต่อไป


ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --