กระทรวงยุติธรรม ร่วมมือสถาบันพลังจิตตานุภาพ สอนหลักสูตรสมาธิให้กับผู้ที่ก้าวพลาดกระทำความผิด เพื่อยกระดับจิตใจให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ


          เมื่อวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายมีชัย ฤชุพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ร่วมลงนาม เพื่อนำหลักสูตรสอนสมาธิ “สัคคสาสมาธิ” (สมาธิยกใจสู่สวรรค์) ตามแนวทางของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานกรรมการมูลนิธิ มาสอนและให้มีการปฏิบัติสมาธิแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำของกรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ รวมทั้งนำไปสอนเยาวชนผู้ต้องถูกควบคุมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ต้องถูกคุมประพฤติโดยกรมคุมประพฤติ
          โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมได้ริเริ่มโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ด้วยการสอนทำสมาธิ ตามแนวทางของพระธรรมมงคลญาณ ซึ่งมีผู้ต้องโทษที่ผ่านการอบรมกว่า 250,000 คน ส่งผลให้ผู้ต้องขังเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดี มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น สามารถกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ในอนาคต ดังนั้น กระทรวงยุติธรรม จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงนี้กับมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เพื่อนำหลักสูตรสัคคสาสมาธิ ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) มาสอนและให้มีการปฏิบัติสมาธิแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำของกรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ รวมทั้งนำไปสอนเยาวชน ผู้ต้องถูกควบคุมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ต้องถูกคุมประพฤติโดยกรมคุมประพฤติ เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวสามารถน้อมนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งมีความอ่อนโยน อดทน อดกลั้น มีจิตใจที่เข้มแข็งต่อสู้กับความท้อแท้ ทำให้มีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป
          โดยมี พระครูปลัดมงคลวัฒน์ กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโรศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร นายชัช ชลวร กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร คุณดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคาราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --