“ยุติธรรม” นำมิติด้านสิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน THAILAND ๔.๐เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


          เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ การเตรียมความพร้อมก่อนประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน THAILAND ๔.๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงานถึงจุดมุ่งหมายของการจัดงานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนนำเสนอรัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติ สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน THAILAND ๔.๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นการรวมพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันดำเนินงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง ส่งเสริมและสนับสนุนต่อการเพิ่มขีดความสามารถการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และนโยบาย THAILAND ๔.๐ให้เกิดความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นการต่อยอดการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้รหัส ๔ สร้าง + ๓ ปรับ + ๒ ขับ + ๑ ลด เพื่อเป้าหมายกุญแจสู่สังคมสันติสุข โดยมีผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยประธานองค์กรอิสระ หัวหน้าส่วนราชการจากทุกกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด คณะทูตและผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศที่ประจำอยู่ในประเทศไทย ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน จำนวนกว่า ๗๐๐ คน

          ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้แทนจากภาครัฐ ได้ร่วมการเสวนา ในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน” โดยกล่าวถึงบทบาทของกระทรวงยุติธรรมที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านสิทธิมนุษยชนว่าประเทศไทยจะเดินหน้าเรื่องสิทธิมนุษยชนได้จะต้องใช้กลไกเชิงบังคับ ที่ต้องเปลี่ยนทัศนคติและวิถีชีวิตให้มองเรื่องสิทธิมนุษยชนว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องร่วมมือผลักดัน และเห็นด้วยที่จะนำความร่วมมือจากภาคธุรกิจและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนยกระดับเรื่องสิทธิมนุษยชน อีกทั้งกระทรวงยุติธรรมในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม ได้พิจารณาความต้องการของประชาชนด้านสิทธิมนุษยชนที่มีความแตกต่างตามสถานการณ์และพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และหมู่บ้านเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนผ่านกลไกของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมทั้งย้ำว่ากระทรวงยุติธรรมไม่ได้ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเพราะต้องเป็นหน้าที่ แต่เราทำเพราะต้องการที่จะทำให้ดีที่สุดภายใต้กรอบภารกิจของกระทรวงยุติธรรมที่จะสามารถดำเนินการได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --