กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน Kalasin Happiness Model “คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานการประชุมเพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ Kalasin Happiness Model “คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

          รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการอำนวยความยุติธรรม ในเรื่องการติดตามสถานการณ์หนี้นอกระบบ และลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกำชับให้ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เร่งดำเนินการทางกฏหมาย เพื่อให้หนี้นอกระบบหมดไปจากจังหวัด ในด้านการเกษตร นอกจากส่งเสริมด้านการผลิตแล้ว สิ่งที่สำคัญ คือ ต้องส่งเสริมด้านการตลาด และการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้าหรือการสร้างแบรนด์เพื่อยกระดับสินค้าทางการเกษตร ด้านการศึกษาเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-net ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ และเน้นย้ำเรื่องอาหารกลางวันให้กับนักเรียน โดยมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบติดตามอย่างใกล้ชิด ด้านการชลประทาน ได้มอบหมายให้ติดตามสถานการณ์อุกทภัยในบางพื้นที่อย่างใกล้ชิด และกำชับให้หน่วยงานด้านชลประทานตรวจสอบปริมาณความจุของเขื่อนลำปาว ด้านการปราบปรามยาเสพติด ขอให้ดำเนินการยุทธการฟ้าแดดสงยางของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องที่หยุดไม่ได้ และทุกภาคส่วนต้องประสานความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งติดตามเรื่องด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชน และด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะทำงานทุกภาคส่วนที่ช่วยกันขับเคลื่อน โครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งส่งผลให้ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยตั้งเป้าที่จะทำให้ประชากรมีตัวเลขรายได้ต่อหัวต่อคนเพิ่มขึ้น

          โอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพบปะประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้สิน จำนวนกว่า ๓๐๐ คน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงยุติธรรม ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) สภาเกษตรกร และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วม

          พันตำรวจโท ประวุธฯ กล่าวว่า ดีเอสไอได้รับมอบภารกิจจากกระทรวงยุติธรรม ในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สนับสนุน การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างบูรณาการและยั่งยืน ตามโครงการ Kalasin Happiness Model “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ประกอบด้วย กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการถูกกลุ่มนายทุนฟ้องขับไล่ออกจากที่ดินจากการทำสัญญาขายฝาก กลุ่มชาวบ้านอำเภอท่าคันโท และอำเภอกมลาไสย ถูกหลอกให้ชักชวนรวมกลุ่มกันกู้ยืมเงินและภายหลังถูกฟ้องร้องให้ชำระหนี้ และเกษตรกรอีกหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาหนี้นอกระบบ

          นอกจากนี้ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด และจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชน เช่น การทำสัญญากู้ยืมเงิน การขายฝาก การให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน การสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐ สถาบันการศึกษาภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในพื้นที่ ให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างรูปแบบในการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปัญหาหนี้นอกระบบ โดยได้นำนวัตกรรม The Choice เกมทางเลือก-ทางรอด เป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --