กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (คณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

โดยมีนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมทั้ง คณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส. และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อรับทราบรายงานสรุปสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในรอบ ๑๐ เดือน ประจำปี ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑) ทั้งนี้ สำหรับผลจากการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ( จีน ลาว เมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนาม) ระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ สามารถจับกุมผู้กระทำผิดรายสำคัญกว่า ๓ พันราย ยึดยาบ้า ๔๖๓ ล้านเม็ด ไอซ์ ๑๘ ตัน เฮโรอีน ๗ ตัน กัญชา ๓๕ ตัน สารตั้งต้นเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด ๑,๑๗๘ ตัน

          ส่วนด้านการปราบปรามยาเสพติด รัฐบาลมุ่งเน้นให้มีการดำเนินการต่อผู้ค้ารายสำคัญนำไปสู่การจับผู้กระทำผิดที่มีพฤติการณ์ค้าได้เพิ่มมากขึ้นกว่าช่วง ๔ ปีก่อนหน้ารัฐบาลเข้าบริหารประเทศถึงร้อยละ ๑๙ ในจำนวนดังกล่าวเป็นคดีที่จับยึดได้ยาบ้าของกลางต่อคดีเกิน ๑๐,๐๐๐ เม็ดขึ้นไป ๒,๘๗๙ คดี รวมยาบ้า ๖๔๕ ล้านเม็ด ซึ่งมากกว่าช่วง ๔ ปีก่อนหน้าที่รัฐบาลเข้าบริหารประเทศถึง ๒๖๐ ล้านเม็ด ขณะที่เป็นคดีที่จับยึดได้ไอซ์ของกลางต่อคดีเกิน ๑๐ กิโลกรัมขึ้นไป ๒๑๙ คดี รวมไอซ์ ๑๗.๗ ตัน ซึ่งมากกว่าช่วง ๔ ปีก่อนหน้าที่รัฐบาลเข้าบริหารประเทศถึง ๑๓ ตัน

          นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระสำคัญของชาติ ซึ่งรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนางานเชิงนโยบายและเชิงยุทธศาสตร์ ตามแนวนโยบายยาเสพติดโลก จากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ที่ปรับนโยบายยาเสพติดภายใต้แนวคิด "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย" และการผลักดันการพัฒนาทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค ภายใต้โครงการ "แม่น้ำโขงปลอดภัย (Safe Mekong)" โดยเพิ่มมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน และมุ่งเน้นการลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหายาเสพติด ด้วยการดำเนินการตามเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน ป.ป.ส. ๑๓๘๖ อย่างเข้มงวดและจริงจัง ทั้งยังดำเนินการด้านการป้องกันยาเสพติด เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่ระดับปฐมวัย โดยการพัฒนาทักษะสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (EF) การใช้กิจกรรมทางศาสนาในระดับประถมศึกษา และครูตำรวจ เพื่อสอนทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในสถานประกอบการ และการป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --