รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านยุติธรรม จังหวัดระยอง

             ในวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่งานด้านยุติธรรม และเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang ๒๐๑๘ โดยเดินทางไปมอบอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก และอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนวัดหนองพะวา ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ สำเร็จกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพะวา คณะครูอาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครองให้การต้อนรับ

             ในการนี้ พลอากาศเอกประจินฯ กล่าวว่า ต้องการให้เด็ก ๆ มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัย และเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมือง สำหรับผู้ปกครองนั้น กระทรวงยุติธรรม มุ่งมั่นที่จะดูแลและช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ หากท่านได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัด เพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

             จากนั้น เวลา ๐๘.๓๐ น. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนบ้านชากเล็ก ณ ศูนย์ประสานงานยุติธรรมชุมชนบ้านชากเล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมีนายมนตรี เกตุพิจิตร นายอำเภอบ้านค่าย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และชาวบ้านให้การต้อนรับ

             โดยพลอากาศเอกประจินฯ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการมีน้อยอาจจะดูแลประชาชนไม่ทั่วถึง จึงต้องการให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเป็นจิตอาสา เป็นเครือข่ายแจ้งข้อมูลความเดือดร้อนของคนในชุมชน ให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริง เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ช่วยเหลืออย่างถูกทางและประชาชนสามารถเข้าถึงงานบริการของรัฐได้อย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจะส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันให้ประชาชนได้ทราบ เพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นเหยื่ออาชญากรรม หรือกระทำผิดกฎหมาย

            จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เดินทางไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๑ จังหวัดระยอง เพื่อประชุมกำกับและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้ง ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๑ จังหวัดระยอง โดยให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดระยอง

            ทั้งนี้ พลอากาศเอกประจินฯ กล่าวว่า คนที่ออกไปจากศูนย์ฝึกฯ หรือสถานพินิจฯ จะต้องมีงานทำเพื่อให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ โดยหน่วยงานจะต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย เพื่อจัดสรรการฝึกอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้ง ชื่นชมการดำเนินงานด้านการสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนของจังหวัดระยอง ที่สามารถจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ได้ครบทั้ง ๖๗ แห่ง หรือมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนครบทุกตำบลตามเป้าหมาย

            และในเวลา ๑๒.๐๐ น. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang ๒๐๑๘ โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมฯ ณ ระยอง ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --