“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชน

          ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม

          โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) ซึ่งมีผู้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ จำนวนทั้งสิ้น ๘,๘๒๐ ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗,๘๖๔ ราย อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน ๙๕๐ ราย รวมเงินให้ความช่วยเหลือทั้งสิ้น ๑๙๕,๑๑๓,๓๓๒.๕๐ บาท และรับทราบผลการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลย ในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – สิงหาคม ๒๕๖๑) โดยมีผู้ยื่นคำขอจำนวน ๑๒,๓๐๓ ราย จำแนกเป็น ผู้เสียหาย จำนวน ๑๑,๘๒๒ ราย จำเลย จำนวน ๔๘๑ ราย ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘,๙๗๖ เรื่อง อนุมัติเงินช่วยเหลือ จำนวน ๕,๖๘๓ ราย เป็นเงินจำนวน ๒๗๖,๗๙๙,๕๒๓.๘๓ บาท ไม่อนุมัติเงินช่วยเหลือจำนวน ๓,๒๙๓ ราย เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์หรือได้รับการบรรเทาความเสียหายจากทางอื่นมาพอสมควรแล้ว

          นอกจากนี้ ที่ประชุมพิจารณาร่างแผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ และพิจารณาแผนการจ่ายเงินและการรับเงินของกองทุนยุติธรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน การจ่าย การนำเงินส่งคลังของกองทุนยุติธรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ ในการรับเงินบริจาคด้วย QR Code ของกองทุนยุติธรรม เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขาฯ รับข้อสังเกตจากคณะกรรมการฯ เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงในรายละเอียดให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และนำเข้าที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --