นางกรรณิการ์ แสงทอง | รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๒ มิถุนาย ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐