นางกรรณิการ์ แสงทอง | รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ กันยายน ๒๕๖๐