นางกรรณิการ์ แสงทอง | รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
กำหนดการ  ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑ - ๕  มกราคม  ๒๕๖๑
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐