พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ | รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๔ -๘ กันยายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๗ สิงหาคม - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐