คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๗๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๗๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๗๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ
คำสั่งที่ ๗๑๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่านด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ ๗๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดแพร่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ ๗๐๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดระยองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ ๗๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ ๗๐๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ
คำสั่งที่ ๗๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่
คำสั่งที่ ๗๐๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่
คำสั่งที่ ๖๙๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
คำสั่งที่ ๖๙๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาบริการบุคลากรตำแหน่งนิติกร