คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๑๘๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบรายการรับ - จ่ายเงิน กรรมการเก็บรักษาเงิน กรรมการเก็บรักษาเงินแทน และผู้นำเงินส่งคลังและรับเงิน
คำสั่งที่ ๑๘๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสาร (จำนวน ๓๐๐ ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๖๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จังหวัดเชียงราย ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๖๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดพิมพ์ แผนการปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์สำหรับติดรถยนต์ราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๖๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมสำหรับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๗๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดจ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์งานบริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมสำหรับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๘๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
คำสั่งที่ ๑๗๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อประธานคณะกรรมการดำเนินการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ปรึกษา
คำสั่งที่ ๑๘๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการผู้ยื่นเรื่องขอรับค่าเช่าบ้านข้าราชการ (เฉพาะกรณีของนายถนอม บุญนาค สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม)
คำสั่งที่ ๑๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ