คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 746/2559 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ 745/2559 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ 741/2559 ลงวันที่ 2 พฤศจิกาายน 2559 เรื่อง ขอยกเลิกและเพิ่มเติมรายชื่อเจ้าหน้าที่นำสาร
คำสั่งที่ 740/2559 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ 731/2559 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ 730/2559 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ 726/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ 724/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประหยัดพลังงาน และประหยัดน้ำ ประจำกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 723/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการพัฒนา Mobile Application สำหรับให้บริการประชาขน ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 719/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานราชการช่วยราชการ
คำสั่งที่ 716/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564
คำสั่งที่ 715/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม