คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๗๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผลิตเอกสารกระเป๋า จำนวน ๖๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๗๕๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายผุ้ได้รับสิทธิในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม
คำสั่งที่ ๗๕๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารและพื้นที่กระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๗๕๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้างเพิ่มเติม งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ห้องส้วมสาธารณะ และงานภูมิสถาปัตยกรรม โครงการศูนย์ระหว่างประเทศ ณ บริเวณสวนรมณีนาถ
คำสั่งที่ ๗๕๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งที่ ๗๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมสัมมาชีพและผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาพฤตินิสัย (สมภพ.) (Honest livelihood and Products for Enhancing Rehabilitation (HELPER)) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๗๔๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อพัสดุใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับกลาง (บธก.) รุ่นที่ ๑๘ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๗๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างโครงการเผยแพร่ภารกิจและองค์ความรู้ด้านกฎหมายขั้นพื้นฐานของกระทรวงยุติธรรมสู่ประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
คำสั่งที่ ๗๔๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
คำสั่งที่ ๗๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และสำหรับการเช่าขออนุมัติเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายข้อมูลความเร็วสูง (ADSL) กระทรวงยุติธรรม ระยะที่ ๓ สำหรับกรมคุมประพฤติโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๗๓๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อของสมมนาคุณในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.) รุ่นที่ ๑๘ จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๗๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และสำหรับการเช่าใช้รายการค่าสาธารณูปโภค (ค่า Port Lan) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง