คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๖๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเปลี่ยนไวนิลซู้มเฉลิมพระเกียรติ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศและรถบัสประบอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำรายงาน เรื่อง เารสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนกาแลตาแป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๐๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมกา่รตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๕๙๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดจ้างรถยนต์ตู้ (จำนวน ๑ คัน ๒ วัน) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๐๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดนิทรรศการผลงานโครงการกำลังใจ ในพระดำริฯ
คำสั่งที่ ๖๐๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคลิปวีดิโอ "ยุติธรรมกับประชาชน" ภายใต้โครงการสื่อสร้างสรรค์ความยุติธรรม
คำสั่งที่ ๕๙๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซุ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
คำสั่งที่ ๕๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งกรณีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน
คำสั่งที่ ๕๙๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานประกวดแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ด้านงานยุติธรรม
คำสั่งที่ ๕๙๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดนิทรรศการผลงานโครงการกำลังใจ ในพระดำริฯ ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ