คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๒๐๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการกลับไปรับราชการตามตำแหน่ง
คำสั่งที่ ๑๙๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (นายอานัช ทานนุสรณ์)
คำสั่งที่ ๑๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเขียนแบบตกแต่งภายในพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่
คำสั่งที่ ๑๘๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
คำสั่งที่ ๑๘๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอยกเลิกรายชื่อผู้ช่วยนายทะเบียน (น.ส.สุดารัตน์ แก้วกำเหนิด)
คำสั่งที่ ๑๘๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (แทน ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ยธ. ในกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ. หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้)
คำสั่งที่ ๑๗๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
คำสั่งที่ ๑๗๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจการจ้างสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ ๑๖๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาจ้างบำรุงและรักษาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ และระบบ e-learning กระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๑๖๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๑๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
คำสั่งที่ ๑๕๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ผู้ช่วยนายทะเบียน เจ้าหน้าที่นำสาร และผู้อารักขาการนำสาร