คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๑๕๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการดำเนินการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ปรึกษา
คำสั่งที่ ๑๕๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงานงานจ้างจัดเตรียมระบบไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนไฟฟ้าในศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง (DR Site) ณ อาคารบูรณาการจังหวัดลพบุรี
คำสั่งที่ ๑๕๑/๑๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
คำสั่งที่ 30/2560 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งยุติธรรมจังหวัด
คำสั่งที่ 29/2560 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 28/2560 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 เรื่อง เปลี่ยนแปลงหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ
คำสั่งที่ 25/2560 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
คำสั่้งที่ 21/2560 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
คำสั่งที่ 17/2560 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิศวกรโยธาปฏิบัติการของส่วนราชการอื่น ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการของ สป.ยธ.
คำสั่งที่ 8/2560 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานจ้างโครงการบูรณะรั้วกำแพงอาคารที่พักข้าราชการกระทรวงยุติธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร (แฟลตตลิ่งชัน)
คำสั่งที่ 5/2560 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
คำสั่งที่ 890/2559 ลงวันที่ 30 มกราคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม