คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๖๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๐
คำสั่งที่ ๖๔๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
คำสั่งที่ ๖๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ  ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๖๓๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างพิมพืสื่อแผ่นพับแบบพกพาเพื่อสร้างการรับรู้ในการติดต่อหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๓๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผลิตสื่อ การ์ตูน หนู หนู รู้กฎหมาย เพื่อสร้างการรับรู้กฎหมายเบื้องต้น และกฎหมายในชีวิตประจำวันให้แก่เด้กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯ
คำสั่งที่ ๖๓๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดทำสื่อประเภทผ้าเพื่อสร้างการรับรู้ช่องทางการติดต่อหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเผยแพร่งานบริการสำคัญของกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านสื่อวารสารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผลิตหนังสือประมวลสรุปผลงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติํธรรมจังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ ๖๓๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผลิตสื่อส่งเสริมงานบริการเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการมีส่วนร่วมของศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๒๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนน
คำสั่งที่ ๖๒๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน งานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา