คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๘๘๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การทำงานกับบริบทแวดล้อมเพื่อศึกษาปัจจัยยับยั้งในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังที่ผ่านกิจกรรมโครงการกำลังใจ ฯ
คำสั่งที่ ๘๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การสร้างองค์ความรู้เพื่อหาแนวทางการลดผุู้ต้องขังในเรือนจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๘๘๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหมึกพิมพ์ใช้ในโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๘๘๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๘๗๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างจัดทำป้ายชื่อกระทรวงยุติธรรมภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทย บริเวณชั้น ๑ และชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๘๗๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาจง และสำหรับการเช่าใช้ระบบเครือข่ายข้อมูลความเร็วสูง สำหรับระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) จำนวน ๒๔ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๘๗๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๒,๒๕๒ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๘๘๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
คำสั่งที่ ๘๕๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ ๘๖๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ดำหนดรับราชการต่อไป 
คำสั่งที่ ๘๖๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างบริษัทเอกชนเพื่อดำเนินการย้ายและติดตั้งอุปกรณ์วิทยุสื่อสารของส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด จากอาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น ๒๗
คำสั่งที่ ๘๖๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำชุดความรู้ด้วยการใช้เครื่องมือการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง