คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๓๙๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาโครงการปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อสร้างทักษะชีวิต สำหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
คำสั่งที่ ๓๙๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการใหม่
คำสั่งที่ ๓๘๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลางและคณะกรรมการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ
คำสั่งที่ ๓๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ
คำสั่งที่ ๓๘๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาจ้างจัดทำโครงการมหกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คำสั่งที่ ๓๗๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๓๗๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ ๓๖๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง โครงการสำรวจสถานการณ์เกี่ยวกับการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังที่ผ่านกิจกรรมโครงการกำลังใจ
คำสั่งที่ ๓๖๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ ๓๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งบุุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online
คำสั่งที่ ๓๖๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับและเจ้าหน้าที่นำสาร(เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ ๓๕๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนลับ