คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๖๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้าราชการเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติม
คำสั่งที่ ๖๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง ให้พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานเหมาบริการ ช่วยราชการ
คำสั่งที่ ๖๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างบริษัทเอกชนเพื่อดำเนินการขนย้ายพัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงานของส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดทำรายงานเรื่อง การจัดทำแผนธุรรกิจในการประกอบอาชีพผู้ต้องขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำรายงานการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดทำสื่อบรรจุเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการกำลังใจในพระดำริ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๑๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดพิมพ์หนังสือผลงานวิชาการโครงการกำลังใจในพระดำริ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์โครงการกำลังใจ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๖๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
คำสั่งที่ ๖๐๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างถ่ายเอกสารพิมพ์เขียวและเอกสาร A๔ งานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
คำสั่งที่ ๖๐๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชน
คำสั่งที่ ๖๐๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำรายงานเรื่องการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ผู้ต้องขังในเรือนจำความมั่นคงสูง (เรือนจำกลางระยอง)