คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๘๖๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๘๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำรายงานข้อมูลเรื่องวินัยและการลงโทษ : กำเนิดการจองจำ (Discipline and Punishment : The Birth of the Prison) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๘๖๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำรายงานการติดตามผลการนำหลักธรรม จิตตนคร เข้ามาปรับใช้กับผู้ต้องขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๘๗๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้างเพิ่มเติม งานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
คำสั่งที่ ๘๗๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ลูกจ้างชั่วคราวช่วยราชการ
คำสั่งที่ ๘๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าใช้บริการ Port GE (Fiber) จำนวน ๗ Port โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๘๖๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างบริษัทรับเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น ๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๘๓๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อน้ำดื่มเพื่อรองรับผู้มาติดต่อราชการกับสำนักงานรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๘๓๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาบริการบุคลากรตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรมปฏิบัติงานสำนักงานรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๘๓๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผลิตเอกสารในโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๘๓๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการรถตู้ (จำนวน ๑ คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๘๓๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำรายงานข้อมูลเรื่อง การพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษศึกษาเรือนจำชั่วคราวดอยราง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง