คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ๕ส สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๑๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑-๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๑๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๑๐๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร-v'สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)
คำสั่งที่ ๑๐๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์วารสารกำลังใจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ ๑๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ลูกจ้างชั่วคราวช่วยราชการ
คำสั่งที่ ๑๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงานไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๙๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เพื่อประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๑๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งที่ ๙๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่