คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๕๕๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าห้องประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ ๗ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๕๕๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อน้ำดื่มของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๕๕๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาบริการบุคลากรตำแหน่งนักบริหารจัดการยุติธรรม ปฏิบัติงานสำนักงานกิจการยุติธรรม ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนฯ (สชจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๕๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และสำหรับการเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายข้อมูลอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก
คำสั่งที่ ๕๔๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปรึกษาพัฒนารับบและเพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติ
คำสั่งที่ ๕๔๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คำสั่งที่ ๕๔๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ัตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ และจัดทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๕๔๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
คำสั่งที่ ๕๔๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน ๘๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๕๔๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๕๔๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อกระดาษสำหรับพล๊อตเตอร์ น้ำหนัก ๘๐ แกรม/ตรม. ยี่ห้อ EUROJET รุ่น IJ๘๐ ขนาด ๖๐ ซม.x๕๐ ม. จำนวน ๒๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๕๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างผลิตโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔,๐๐๐แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง