คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๘๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็น ตั้งพื้น ๒ หัวก๊อก จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๘๐๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องแม่ข่ายวิทยุสื่อสารกำลังส่ง ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๘๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างกั้นห้องและติดตั้งประตูพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย และบันทึกเวลาเข้า - ออก สถานที่ราชการ (Access Control)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๘๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๘๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อกรวยจราจร จำนวน ๔๐ อัน และธงราว (ขาว-แดง) หรือธงกั้นเขต จำนวน ๑๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๘๐๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๘๐๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๘๐๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำรายงานข้อมูลเรื่อง ลัทธิจักรวรรดินิยมในศตวรรษที่ ๒๑ : โลกาภิวัตน์ การขูดรีดเกินตัวและวิกฤตการณ์ทุนนิยมล่มสลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๘๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็นตั้งพื้น ๒ หัวก็อก) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๗๙๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
คำสั่งที่ ๗๙๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งที่ ๗๗๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ