คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๘๔๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายข้อมูลความเร็วสูง สำหรับระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) จำนวน ๒๔ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๘๕๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำหลักสูตรการอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๘๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการ และพนักงาน ช่วยราชการ
คำสั่งที่ ๘๒๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ผู้ช่วยนายทะเบียน เจ้าหน้าที่นำสาร และผู้อารักขาการนำสาร
คำสั่งที่ ๘๒๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ผู้ช่วยนายทะเบียน เจ้าหน้าที่นำสาร และผู้อารักขาการนำสาร
คำสั่งที่ ๘๒๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเพิ่มเติม งานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
คำสั่งที่ ๘๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งที่ ๘๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดสิทธิ์การใช้งานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งของกรมบัญชีกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
คำสั่งที่ ๘๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เพื่อประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งนักบริการจัดการงานยุติธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๘๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างบริษัทรับเหมาดำเนินการรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น ๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๘๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็น ตั้งพื้น ๒ หัวก๊อก จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๘๐๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องแม่ข่ายวิทยุสื่อสารกำลังส่ง ๑๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง