คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๕๘๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน 
คำสั่งที่ ๕๘๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ
คำสั่งที่ ๕๘๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๗ คัน
คำสั่งที่ ๕๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำรายงานการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๕๘๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับผู้ต้องขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๕๘๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อของใส่เอกสารและวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๕๘๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณในโครงการ องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๕๘๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวีดีทัศน์กองทุนยุติธรรม(ภาพยนต์โฆษณาสั้นกองทุนยุติธรรม)
คำสั่งที่ ๕๘๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุของกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คำสั่งที่ ๕๗๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าห้องประชุม เพื่อใช้ในโครงการเสริมประสิทธิภาพการบูรณาการงานแก้ไขปัญหาจังวัดชายแดนใต้ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๕๗๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างทำกระเป๋า เพื่อใช้ในโครงการ รวมพลศูนย์ยุติธรรมชุมชนร่วมใจคนยุติธรรม จำนวน ๕๔๘ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๕๗๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดจ้างพิมพ์จุลสารชายแดนใต้กระทรวงยุติธรรม ฉบับพิเศษ