คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๕๗๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๕๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ  
คำสั่งที่ ๕๖๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๗ คัน ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ 
คำสั่งที่ ๕๖๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจัดจ้างผลิตกระเป๋าเอกสาร จำนวน ๔๕๖ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๕๖๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับเหมารถตู้ปรับอากาศจำนวน ๕ คัน
คำสั่งที่ ๕๖๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับสำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาฯ จำนวน ๒ รายการ
คำสั่งที่ ๕๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ
คำสั่งที่ ๕๖๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างทำรายงานเรื่องเกี่ยวกับมูลเหตุและแรงจูงใจเกี่ยวกับการกระทำรุนแรงของผู้ต้องขัง
คำสั่งที่ ๕๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๕๓๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการส่งเสริมพลังอำนาจ "ผู้ตัดสิน" กับ "ผู้ถูกตัดสิน" ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อสังคมสุขภาวะ
คำสั่งที่ ๕๔๖/๖๐ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างล่ามแปลฉับพลันภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย พร้อมหูฟังแปลภาษาไร้สายและตู้แปลภาษา
คำสั่งที่ ๕๔๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๗ คัน ระหว่างวันที่ ๕-๙ กันยายน ๒๕๖๐