คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๕๔๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๕๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบหมายอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๕๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบหมายอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๕๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งต้้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๕๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชารปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งที่ ๕๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สผต.
คำสั่งที่ ๕๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ ๕๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
คำสั่ง ๕๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่นขันได้ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธ
คำสั่งที่ ๕๑๐/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการสำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
คำสั่งที่ ๕๐๙/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน ๘๑ เรื่อง
คำสั่งที่ ๕๑๔/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคลากร ปฏิบัติงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุิธรรม โดยวิธีพิเศษ