คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๒๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนเพิ่มเติม
คำสั่งที่ ๒๒๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (นายอัศนีย์ สังขเนตร)
คำสั่งที่ ๒๒๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเขียนแบบตกแต่งภายในพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่
คำสั่งที่ ๒๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ (นายนพพงษ์ ดีไชย)
คำสั่งที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
คำสั่งที่ ๒๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ๕ส สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๒๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คำสั่งที่ ๒๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๒๑๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศลสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๒๐๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการกลับไปรับราชการตามตำแหน่ง
คำสั่งที่ ๑๙๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (นายอานัช ทานนุสรณ์)
คำสั่งที่ ๑๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเขียนแบบตกแต่งภายในพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่