คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 811/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและบริเวณพื้นที่กองพัฒนายุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คำสั่งที่ 810/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษารูปแบบการนำการพัฒนาทางเลือกในพืชเสพติด (Alternative Development) มาปรับใช้กับผู้ต้องขัง ศึกษากรณีการขยายผลและพัฒนาความต่อเนื่อง
คำสั่งที่ 808/2559 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง เช้าใช้บริการระบบเครือข่ายข้อมูลอินเตอร์เน็ต โดยวิธีพิเศษ
คำสั่งที่ 803/2559 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
คำสั่งที่ 801/2559 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่อง "การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด : ทักษะสังคมเพื่อลดอันตราย"
คำสั่งที่ 798/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 797/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ปรึกษา
คำสั่งที่ 796/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ 794/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างจัดโครงการมหกรรมพลังคุณธรรมยับยั้งการทุจริต กระทรวงยุติธรรม โดยวิธีพิเศษ
คำสั่งที่ 792/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ
คำสั่งที่ 788/2559 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2
คำสั่งที่ 786/2559 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป