คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๗๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำรายงานการถอดบทเรียนดอยรางโมเดล และโครงการเพื่อนพึ่งภาพาเพื่อนกลับบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๗๙๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออินเด็กซ์กระดาษวาระการประชุม ๕ วาระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๗๙๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.) รุ่นที่ ๒๗ จำนวน ๖๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๗๙๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำรายงานข้อมูลเรื่อง การควบคุมอาชญากรรมในฐานะเป็นอุตสาหกรรม : ทนทางสู่ค่ายกักกันกูลักแบบตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๘๐๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ ๘๐๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ ๗๗๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๗๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๗๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๗๖๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำรายงานข้อมูลเรื่อง โลกาภิวัฒน์กับยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๗๖๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาผลิตกระเป๋า จำนวน ๖๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คำสั่งที่ ๗๖๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดทำชุดคู่มืองานบริการด้านยุติธรรม สำหรับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง