คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๕๑๓/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคลากร ปฏิบัติงานกองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีพิเศษ
คำสั่งที่ ๕๑๒/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคลากร ปฏิบัติงานกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีพิเศษ
คำสั่งที่ ๕๑๑/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคลากร ปฏิบัติงานกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยวิธีพิเศษ 
คำสั่งที่ ๕๐๘/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคลากร ปฏิบัติงานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด โดยวิธีพิเศษ 
คำสั่งที่ ๕๐๗/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคลากร ปฏิบัติงานสำนักงานรัฐมนตรี โดยวิธีพิเศษ 
คำสั่งที่ ๕๐๓/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่น มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานรัฐมนตรี
คำสั่งที่ ๕๐๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจการจ้างสำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กท
คำสั่งที่ ๔๙๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ ๔๙๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
คำสั่งที่ ๔๙๒/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการกำลังใจฯ
คำสั่งที่ ๔๙๑/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๓ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คำสั่งที่ ๔๙๐/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม โดยวิธีพิเศษ