คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 785/2559 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
คำสั่งที่ 784/2559 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คำสั่งที่ 779/2559 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดของกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 776/2559 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจการจ้างสำหรับการจ้างจัดเตรียมระบบไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนไฟฟ้าในศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง (DR Site) ณ อาคารบูรณาการจังหวัดลพบุรีฯ
คำสั่งที่ 775/2559 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจการจ้างสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งที่ 767/2559 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 764/2559 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560
คำสั่งที่ 762/2559 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
คำสั่งที่ 758/2559 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่อง การสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย
คำสั่งที่ 756/2559 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
คำสั่งที่ 753/2559 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งที่ 748/2559 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ