คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๑๗๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน
คำสั่งที่ ๑๖๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ยุบเลิกเรือนจำชั่วคราวบ้านบึงแห่งเดิม และกำหนดเรือนจำชั่วคราวบ้านบึงแห่งใหม่
คำสั่งที่ ๑๖๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่องยุบเลิกเรือนจำกลางชลบุรีและเรือนจำพิเศษชลบุรีแห่งเดิม และกำหนดอาณาเขตเรือนจำกลางชลบุรีและเรือนจำพิเศษชลบุรีแห่งใหม่
คำสั่งที่ ๑๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ยุบเลิกเรือนจำชั่วคราวเขาทอย
คำสั่งที่ ๑๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาการขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คำสั่งที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ยุบเลิกเรือนจำจังหวัดพังงาแห่งเดิม และกำหนดอาณาเขตเรือนจำจังหวัดพังงาแห่งใหม่
คำสั่งที่ ๑๖๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ยุบเลิกสถานกักขังจังหวัดพังงาแห่งเดิม และกำหนดอาณาเขตสถานกักขังจังหวัดพังงาแห่งใหม่
คำสั่งที่้ ๑๖๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ยุบเลิกทัณฑสถานหญิงชลบุรีแห่งเดิม และกำหนดอาณาเขตทัณฑสถานหญิงชลบุรีแห่งใหม่
คำสั่งที่ ๑๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ยุบเลิกสถานกักขังหญิงจังหวัดชลบุรีแห่งเดิม และกำหนดสถานกักขังหญิงจังหวัดชลบุรีแห่งใหม่
คำสั่งที่ ๑๖๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ยกเลิกสถานกักขังจังหวัดชลบุรีแห่งเดิม และกำหนดอาณาเขตสถานกักขังจังหวัดชลบุรีแห่งใหม่
คำสั่งที่ ๑๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่องถอดถอนพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ ๑๕๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ