คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 522/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ 520/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ 513/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและประสานงานการจัดทำกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
คำสั่งที่ 507/2559 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขัดเคลื่อนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559
คำสั่งที่ 505/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ 506/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนชั่วคราวเขาสมอแคลง
คำสั่งที่ 504/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงานและคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานการประหยัดน้ำ สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 503/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม (น.ส.นันทรัศมิ์ เทพดลไชย)
คำสั่งที่ 502/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
คำสั่งที่ 499/2559 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546
คำสั่งที่ 486/2559 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนปลัดกระทรวง
คำสั่งที่ 485/2559 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่อง การแบ่งเขตการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560