คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 418/2559 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นางสุกัญญา บุษยนาวิน)
คำสั่งที่ 408/2559 ลงวันที่ 5 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ
คำสั่งที่ 406/2559 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงานและคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานการประหยัดน้ำ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 397/2559 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2559
คำสั่งที่ 396/2559 ลวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน
คำสั่งที่ 395/2559 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ 390/2559 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัด
คำสั่งที่ 389/2559 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 387/2559 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 386/2559 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ
คำสั่งที่ 383/2559 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานถ่ายโอนงานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง และซ่อมบำรุง
คำสั่งที่ 377/2559 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำจังหวัดสตูล