คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาตรวจสำนวนการดำเนินการทางวินัยของ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๑๐๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งที่ ๑๐๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งที่ ๑๐๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์แก่เด็กและเยาวชนในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
คำสั่งที่ ๑๐๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ ๙๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงยุติธรรม พื้นที่กรุงเทพมหานคร
คำสั่งที่ ๙๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๙๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ
คำสั่งที่ ๘๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทาง จัดทำ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Right - NAP)
คำสั่งที่ ๘๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งที่ ๗๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการเรียกชำระอากรแสตมป์ค้างชำระจากการขายทอดตลาด
คำสั่งที่ ๖๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์