คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ 613/2559 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ 612/2559 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ถอดถอนพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ 611/2559 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คำสั่งที่ 610/2559 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือด้านกฎหมาย
คำสั่งที่ 601/2559 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คำสั่งที่ 600/2559 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง
คำสั่งที่ 594/2559 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)
คำสั่งที่ 570/2559 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชน
คำสั่งที่ 569/2559 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การบริหารงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสาขา
คำสั่งที่ 568/2559 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต 1 - 19
คำสั่งที่ 562/2559 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทางทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564
คำสั่งที่ 559/2559 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวสระขวัญ