คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๒๘๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำกลางฉะเชิงเทราและเรือนจำพิเศษฉะเชิงเทรา
คำสั่งที่ ๒๗๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่ง ๒๗๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งที่ ๒๗๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการรองประธานกรรมการ และกรรมการ
คำสั่งที่ ๒๕๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอาณาเขตทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
คำสั่งที่ ๒๕๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำกลางคลองเปรม
คำสั่ง ๒๕๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กระทรวงยุติธรรม
คำสั่ง ๒๕๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๒๕๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐  เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๒๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่ง ๒๔๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
คำสั่งที่ ๒๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม