คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๑๗๘/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอ ป.ย.
คำสั่งที่ ๑๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๑๗๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย
คำสั่งที่ ๑๗๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลัดสูตรการอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
คำสั่งที่ ๑๗๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน
คำสั่งที่ ๑๖๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ยุบเลิกเรือนจำชั่วคราวบ้านบึงแห่งเดิม และกำหนดเรือนจำชั่วคราวบ้านบึงแห่งใหม่
คำสั่งที่ ๑๖๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่องยุบเลิกเรือนจำกลางชลบุรีและเรือนจำพิเศษชลบุรีแห่งเดิม และกำหนดอาณาเขตเรือนจำกลางชลบุรีและเรือนจำพิเศษชลบุรีแห่งใหม่
คำสั่งที่ ๑๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ยุบเลิกเรือนจำชั่วคราวเขาทอย
คำสั่งที่ ๑๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาการขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คำสั่งที่ ๑๖๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ยุบเลิกเรือนจำจังหวัดพังงาแห่งเดิม และกำหนดอาณาเขตเรือนจำจังหวัดพังงาแห่งใหม่
คำสั่งที่ ๑๖๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ยุบเลิกสถานกักขังจังหวัดพังงาแห่งเดิม และกำหนดอาณาเขตสถานกักขังจังหวัดพังงาแห่งใหม่
คำสั่งที่้ ๑๖๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ยุบเลิกทัณฑสถานหญิงชลบุรีแห่งเดิม และกำหนดอาณาเขตทัณฑสถานหญิงชลบุรีแห่งใหม่