คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๒๐๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๒๐๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งรองประธานกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสาขา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
คำสั่งที่ ๒๐๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการสวัสดิการอาคารที่พักข้าราชการของกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๒๐๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดสรรบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ กระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๑๙๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๑๙๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกีฬา
คำสั่งที่ ๑๘๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๑๗๘/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอ ป.ย.
คำสั่งที่ ๑๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๑๗๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย
คำสั่งที่ ๑๗๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลัดสูตรการอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
คำสั่งที่ ๑๗๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน