คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๑๕๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๑๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงหนังสือคู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
คำสั่งที่ ๑๔๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งที่ ๑๔๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
คำสั่งที่ ๑๔๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
คำสั่งที่ ๑๓๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๑๕๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
คำสั่งที่ ๑๕๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจ ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๑๓๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
คำสั่งที่ ๑๒๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน
คำสั่งที่ ๑๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงยุติธรรมเพื่ออำนวยความสะดวกในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ส่วนหน้า)
คำสั่งที่ ๑๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามแผนการปฏิรูปประเทศ