คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

คำสั่งที่ ๗๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ ๗๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเป็นกรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ
คำสั่งที่ ๗๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ 17/2560 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 เรื่อง แก้ไขอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงยุติธรรม
คำสั่งที่ 13/2560 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม 126 ปี ประจำปี 2560
คำสั่งที่ 12/2560 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
คำสั่งที่ 613/2559 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ 612/2559 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ถอดถอนพนักงานคุมประพฤติ
คำสั่งที่ 611/2559 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คำสั่งที่ 610/2559 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือด้านกฎหมาย
คำสั่งที่ 601/2559 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คำสั่งที่ 600/2559 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เรื่อง ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง